ขับเคลื่อนโดย Blogger.

แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน
ตัวอย่างขอเปลี่ยนชื่อสกุล
ตัวอย่างขออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
ตัวอย่างขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ตัวอย่างขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว
ตัวอย่างขออนุมัติเดินทางและนำรถยนต์ออกนอกพื้นที่
ตัวอย่างขออนุมัตินำรถยนต์ส่วนตัวไปราชการนอกพื้นที่
ตัวอย่างขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียน
ตัวอย่างขออนุมัติเบิกค่าเลี้ยงรับรอง
ตัวอย่างบันทึกข้อความไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย